Duplikat świadectwa, legitymacji, identyfikatora

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemną prośbę do Dyrektora szkoły. Do podania należy dołączyć:

1.dowód wpłaty,
2.aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),
3.zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę 
w wysokości:

1.duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł,

2.duplikat świadectwa – 26,00 zł.

XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli
ul. Oszmiańska 23/25
03-503 Warszawa
numer rachunku bankowego 87 1030 1508 0000 0005 5043 1017
z dopiskiem: opłata za świadectwo/legitymację szkolną; imię i nazwisko ucznia/absolwenta

Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2017r. nr 0, poz. 170)
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225 poz. 1635 ze zmianami)