Polityka prywatności i cookies

Deklaracja dostępności liceum13.edupage.org

XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej liceum13.edupage.org.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak dostępności do tłumacza języka migowego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominik Szałański.
 • E-mail: sekretariat@liceum13.edu.pl
 • Telefon: 22 679 38 62

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie, ul. Oszmiańska 23/25
 • Adres: sekretariat@liceum13.edu.pl
 • E-mail: sekretariat@liceum13.edu.pl
 • Telefon: 22 679 38 62

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
 • Do budynku można wejść od ulicy Oszmiańskiej. Wejście dostosowane jest dla osób poruszających się na wózku oraz osób starszych. Szkoła wyposażona jest w rampę dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczą podwójną na różnych wysokościach. Do korytarza głównego prowadzą jednobiegowe schody (2 stopnie)
 • Portiernia znajduje się na parterze frontalnie do wejścia głównego. Na opisanym miejscu jest wyznaczony pracownik w godzinach pracy placówki budżetowej (8:00-16:00).
 • Drzwi wejściowe umożliwiają wjazd wózka dla osób niepełnosprawnych. Drzwi nie posiadają siłowników automatycznych.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
 • Biuro Dyrekcji oraz Wicedyrektorów, sekretariat i pokój Kierowników Gospodarczych znajduje się w na parterze.
 • Pomieszczania dydaktyczne znajdują się na różnych poziomach budynku. Do każdego z nich jest możliwość dostępu dla osoby niepełnosprawnej.
 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
 • Szkoła posiada pochylnie, platformy automatyczne na schodach wewnętrznych oraz windę.
 • Na parterze dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie ma tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
 • Nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnej.
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 • Możliwy jest dostęp do budynku i wszystkich pomieszczeń dla psa asystującego
  i przewodnika, jednak w budynku nie ma dostosowanych dla nich udogodnień.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 • Od ulicy Świdnickiej dostępne jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
 • Jest jedno miejsce parkingowe wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych na terenie parkingu szkolnego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Brak

Inne informacje i oświadczenia

XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli stara się przystosować placówkę dla osób niedowidzących lub niedosłyszących.

 

 

 

 

EduPage and the GDPR

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr

 

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności